Posts

Showing posts from March, 2015

Chess | Sunday

power chess | Sunday

Cờ vua: Bẫy Halosar trong khai cuộc cho Trắng http://sunday.b1u.org

Bẫy khai cuộc cờ vua: " bẫy thắt cổ vua " http://sunday.b1u.org

Chess: Magnus Smith Trap in Sicilian Defence http://sunday.b1u.org

Chess: Ivanchuk, v. ( 2715 ) - vachier lagrave, m. ( 2757 ), 1-0 http://...

Chess: Kỹ thuật cờ tàn tuyệt đỉnh của Magnus Carlsen http://sunday.b1u.org

Chess: Caruana, Fabiano ( 2820 ) - saric, Ivan ( 2666 ), 1-0, http://sun...